BAZA MINIMALE DHE MAKSIMALE PËR LLOGARITJEN E KONTRIBUTEVE NGA PAGA PER VITIN 2013

Paga mesatare për punëtor në R.M sipas të dhënave nga Enti shtetëror për statistik,  publikuar  në Janar të vitit 2013 është 30.595,00 denar.

Paga mesatare shfrytëzohet për përcaktimin e bazës minimale dhe maksimale për përllogaritjen e kontributeve për sigurim të detyrueshëm social dhe atë për përllogaritjen e pagave duke filluar nga muaji Janar deri në Dhjetor 2013.

Baza minimale për përllogaritjen e kontributeve për vitin 2013 është 15.298,00 denar

 (50% nga 30.595,00)

 

Baza maksimale për përllogaritjen e kontributeve për vitin 2013 është 183.570,00 denar

(6 x 30.595,00)

 

Obliguesit  duhet ta zbresin verzionin e ri të softverit MPIN ne linkun vijues: MPIN